SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • Zmiany w ZUS od 2022 r.

  Zmiany w ZUS od 2022 r.

   

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach wprowadza Ustawa z dnia 24 czerwca 2021r. „o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw” opublikowana w Dzienniku Ustaw z 3 września 2021r. poz. 1621.

  W ustawie znalazło się również wiele zmian dotyczących funkcjonowania samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zmiany te jednak nie są istotne z punktu widzenia pracodawców.

  Wprowadzone zmiany możemy podzielić na trzy etapy:

  I etap od 18 września 2021 roku o czym możecie przeczytać tutaj
  II etap od stycznia/ kwietnia 2022 roku
  III etap od stycznia 2023 roku


  II etap od stycznia/ kwietnia 2022 roku, który obejmuje następujące zmiany:
  1. termin zgłoszenia do ubezpieczeń oraz okres objęcia ubezpieczeniami
  2. zmiany w zasadach „wygasania ubezpieczenia chorobowego” oraz zmiana możliwości ubiegania się o świadczenia (zasiłki) z ubezpieczenia chorobowego
  3. ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty, a także prawa do świadczeń w przypadku powstania zadłużenia z tytułu składek,
  4. wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, a obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń,
  5. ograniczenie możliwości składania dokumentów korygujących do ZUS przez pracodawców,
  6. potrącanie z zasiłków zaległych składek ZUS i nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych – nowe uprawnienie ZUS,
  7. zmiana sposobu informowania płatników składek o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe,
  8. zmiana formy wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych przez ZUS od 1 stycznia 2022r.
  9. ujednolicenie zasad przeliczania świadczeń emerytalnych dla emerytów kontynuujących pracę - zmiana częstotliwości składania wniosku o przeliczenie świadczenia
  10. okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia oraz wysokości zasiłków, w tym ponownego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków,
  11. zmiany w formie składania wniosków i wydawania zaświadczeń A1.


  Zmiany w zasadach „wygasania ubezpieczenia chorobowego” oraz zmiana możliwości ubiegania się o świadczenia (zasiłki) z ubezpieczenia chorobowego

  Zmiana wprowadzana w ustawie doprecyzowuje okres objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Okres ten będzie przypadał od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczeń nie wcześniej niż dzień, w którym zgłoszenie zostało złożone w ZUS, za wyjątkiem sytuacji kiedy zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

  W tym drugim przypadku okres objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym będzie następował od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczeń (ZUS ZUA).

  W ustawie zostaje uchylony art. 14 ust.2 pkt 2 u.s.u.s. zgodnie z którym w przypadku np. osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie.

  Tym samym nieopłacenie w terminie składek w terminie nie będzie powodowało już ustania ciągłości objęcia ubezpieczeniem chorobowym, a tym samym nie będzie obowiązku wyrejestrowania z tego ubezpieczenia.

  Ubezpieczenie chorobowe dobrowolne w przypadku osób objętych tym ubezpieczeniem nie będzie „wygasało”, co w praktyce oznacza, że nie będzie obowiązku:

  1) Wyrejestrowywania osoby, która podlegała do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnego od 1 dnia miesiąca za który nie opłacono składek w terminie,
  2) Zgłaszania tej osoby na okres kiedy ubezpieczenie wygasło wyłącznie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych,
  3) Ponownego przerejestrowywania takiej osoby, w tym zgłaszania na nowo do ubezpieczenia chorobowego nie wcześniej niż od dnia przesłania zgłoszenia do ZUS,

  Osoby ponownie zgłoszonej do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie będzie tym samy obowiązywał nowy okres wyczekiwania, aby ponownie uzyskać prawo do wypłaty zasiłku chorobowego. Nie będzie również konieczności składania do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie.

  Uwaga!!!
  Ustawa zawiera przepisy dotyczące okresu przejściowego zgodnie z którymi wnioski osób ubezpieczonych o wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie po terminie – dotyczące okresu sprzed dnia 1 stycznia 2022 r. będą mogły być składane nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r.

  Ponadto w związku z uchyleniem ust.2 pkt 2 w przepisach art. 14 ustawy o s.u.s. wprowadzono zupełnie nowe brzmienie art.14 ust. 2a. Mianowicie: W okresie od dnia objęcia dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi albo chorobowym do dnia ich ustania płatnik składek jest obowiązany do rozliczania i opłacania składek za każdy miesiąc trwania tych ubezpieczeń.

  Możliwość ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego (zasiłki) w przypadku zalegania z opłacaniem składek ZUS.

  W związku ze zmianą przepisów w zakresie ciągłości podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nawet w przypadku nieopłacenia składek w terminie bądź nieopłacenia jej wcale, wprowadzony zostanie do ustawy zasiłkowej nowy art.2a, który mówi, iż w przypadku powstania zadłużenia z tytułu składek w wysokości przekraczającej ustalony limit (1% minimalnego wynagrodzenia), do czasu spłaty zadłużenia osoby prowadzące pozarolniczą działalność, osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, osoby współpracujące z osobami fizycznymi, którzy korzystają z ulgi na start, nie otrzymają zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczego i zasiłku macierzyńskiego.

  Jeśli zadłużenie z tytułu składek nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do jednego z wymienionych świadczeń prawo do wskazanych świadczeń ulegnie przedawnieniu.


  Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, a obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń

  Bez zmian pozostaje zgłoszenie przy wznowieniu działalności gospodarczej w przypadku osób, które przed jej zawieszeniem nie podlegały do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a chcą być objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym po „odwieszeniu” działalności. Jeżeli osoba prowadząca działalność przed zawieszeniem działalności nie była objęta ubezpieczeniem chorobowym, a po wznowieniu działalności chciałaby skorzystać z tego ubezpieczenia, wówczas będzie musiała samodzielnie dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego.


  Ograniczenie możliwości składania dokumentów korygujących do ZUS przez pracodawców

  Od 1 stycznia 2022r. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zacznie obowiązywać nowy art.48d, który ograniczy możliwość składania korekt deklaracji rozliczeniowych przez płatników składek, po upływie 5 lat od dnia w którym upłynął termin opłacenia składek wynikających ze złożonej deklaracji i raportów.

  Przepis ten dotyczy zarówno ograniczenia możliwości złożenia deklaracji rozliczeniowej pierwszorazowej jak również deklaracji korygujących.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydował się na wprowadzenie takiego przepisu, gdyż składanie deklaracji korygujących za wiele lat wstecz zmienia stan rozliczeń na kontach płatników.

  Na bieg 5-letniego terminu nie będą miały wpływu okoliczności, które zawieszają lub przerywają bieg terminu przedawnienia dla należności z tytułu składek.

  Po upływie tego terminu ( czyli po 5 latach) tylko ZUS będzie mógł ewidencjonować dane, ale wyłącznie na kontach ubezpieczonych. Jednak w takich przypadkach, gdy w wyniku wprowadzonych przez ZUS zmian na koncie ubezpieczonego wystąpi:
  • niedopłata, nieopłacone składki nie będą podlegały ściągnięciu (odpowiednio w trybie bezegzekucyjnym lub przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, lub egzekucji sądowej), co oznacza, że ZUS nie będzie mógł ich dochodzić,
  • nadpłata, nadpłacone składki nie będą zwracane ani zaliczane na poczet zaległych, bieżących bądź przyszłych składek (będą zaliczane na przychody FUS).
  W przypadku, kiedy ZUS będzie ewidencjonował dane na kontach ubezpieczonych będzie musiał informować o tym ubezpieczonych i płatników składek.

  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe będzie mogła być zewidencjonowana na kontach ubezpieczonych wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnej decyzji. Jednak przepis ten nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy podstawę wymiaru składek stanowić będzie zadeklarowana kwota (w przypadku korygowania takich danych, płatnik składek będzie składał wyłącznie raport).

  UWAGA!
  Deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za okres do grudnia 2021r. płatnik składek koryguje w okresie do dnia 1 stycznia 2024r.  Potrącanie z zasiłków zaległych składek ZUS i nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych – nowe uprawnienie ZUS

  Od dnia 1 stycznia 2022r. rozpocznie obowiązywać przepis, który umożliwi Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych potrącanie nieopłaconych należności z tytułu składek bezpośrednio ze świadczeń wypłacanych przez ZUS.

  W przypadku zaległości z tytułu:
   składek,
   odsetek za zwłokę,
   kosztów egzekucyjnych,
   kosztów upomnienia,
   dodatkowej opłaty,

  ZUS może potrącić zaległe należności: z zasiłków (chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego), świadczenia rehabilitacyjnego, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej czy świadczenia przedemerytalnego.

  Nowe przepisy umożliwiają dokonywanie potrąceń należności z tytułu składek bez wszczynania postępowania egzekucyjnego, co pozwoli na zmniejszenie kosztów, a także przyspieszy i uprości dochodzenie należności.  Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie ubezpieczenia wypadkowego
  Zmiana sposobu informowania płatników składek o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe

  Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami płatnik składek, wpisany do rejestru REGON, który przekazał informację ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, jest informowany przez ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny okres nie później niż do dnia 20 kwietnia danego roku.

  Jeżeli płatnik do dnia 30 kwietnia danego roku nie otrzyma takiego zawiadomienia, to wówczas powinien zwrócić się do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na swoją siedzibę o podanie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

  Od 1 kwietnia 2022r. zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki wypadkowej ZUS będzie doręczał wyłącznie w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym założonym w systemie teleinformatycznym ZUS. Zmiana przepisów oznacza, że płatnicy składek którzy złożą ZUS IWA za lata 2019-2021, w kwietniu 2022r. otrzymają zawiadomienie o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe już tylko w wersji elektronicznej.


  Zmiana formy wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych przez ZUS od 1 stycznia 2022r.

  Od 1 stycznia 2022r. nastąpi zmiana w formie wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS. Zmiana formy wypłaty świadczeń będzie jednak dotyczyła tylko świadczeń przyznawanych od 1 stycznia 2022r. Świadczenia te będą przekazywane w formie bezgotówkowej lub za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń.


  Ujednolicenie zasad przeliczania świadczeń emerytalnych dla emerytów kontynuujących pracę - zmiana częstotliwości składania wniosku o przeliczenie świadczenia

  W art.113 ust. 1 i 2, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022r., zostają ujednolicone przepisy dotyczące częstotliwości zgłaszania wniosków o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez emerytów kontynuujących aktywność zawodową. Zmiana ta spowoduje zrównanie przepisów w tym zakresie w starym i nowym systemie emerytalnym.

  Od 2022r. zostaje ograniczona możliwość składania wniosku do 1 w ciągu roku. W praktyce oznacza to, że osoba która kontynuuje zatrudnienie, wniosek o przeliczenie świadczenia może złożyć po upływie roku kalendarzowego.


  Okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia oraz wysokości zasiłków, w tym ponownego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków

  Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2022 r., będą wypłacane w wysokości, na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022r., za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

  Nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

  Obecnie do okresu zasiłkowego wlicza się:
  • wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy bez względu na rodzaj choroby,
  • okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.
  Po zmianach od 1 stycznia 2022r. do okresu zasiłkowego będą zaliczane:
  • okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy,
  • okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed/po przerwie, jeżeli przerwa ta będzie nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży.
  Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia

  Obecnie okres zasiłkowy trwa nie dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni.

  Po zmianie przepisów, od 1 stycznia 2022r., nie zmieni się długość okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia, ale skróceniu ulegnie okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia.

  Według nowych przepisów okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia może wynosić maksymalnie 91 dni. Do tego okresu pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia nie będzie wliczana niezdolność do pracy w czasie ubezpieczenia np. w czasie trwania stosunku pracy, bez względu na rodzaj choroby.


  Zmiany w zakresie ustalania podstaw zasiłków

  Według obecnie obowiązujących przepisów podstawy wymiaru zasiłku przysługującego u tego samego pracodawcy nie oblicza się na nowo, jeżeli w pobieraniu wynagrodzenia za okres choroby i zasiłków – bez względu na ich rodzaj – nie było przerwy lub przerwa trwała krócej niż 3 miesiące kalendarzowe.

  Po wprowadzeniu zmian od 1 stycznia 2022r. podstawa wymiaru zasiłku nie będzie ustalana na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju, nie będzie przerwy albo przerwa będzie krótsza niż miesiąc kalendarzowy.

  Jeżeli przerwa będzie dłuższa niż miesiąc kalendarzowy wówczas należy ponownie ustalić podstawę wymiaru zasiłku.

  Zmiana wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu

  Obecnie zasiłek chorobowy, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru. Wyjątek dotyczy pracownika, który ukończył 50 rok życia, dla którego zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

  Po zmianie przepisów, od 1 stycznia 2022r. zasiłek chorobowy zawsze będzie wynosił 80% podstawy bez względu na to czy dotyczy pobytu w szpitalu czy też nie.

  Wyjątkiem nadal będą sytuacje w których zasiłek wynosi 100% wymiaru podstawy.


  Przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

  Od 1 stycznia 2022r. zacznie obowiązywać przepis, który umożliwi otrzymanie zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego do dnia porodu, pracownicy, której umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy, a która utraciła prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziła dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia.

  Zmiana ta wprowadzana jest, aby zrównać sytuację kobiet, którym ubezpieczenie ustało z przyczyn losowych, z pracownicami, które urodziły dziecko w czasie ubezpieczenia.

  Zmiana terminu wypłacanych zasiłków przez ZUS

  Od 1 stycznia 2022r. zmieniają się terminy wypłacania zasiłków przez ZUS. Płatnicy składek nadal będą wypłacali zasiłki w terminach przyjętych do wypłaty wynagrodzeń.

  ZUS będzie wypłacał zasiłki:
  • nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku,
  • w terminie 60 dni od dnia spłaty całości zadłużenia - osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, osobom współpracującym z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, osobom współpracującym z osobami fizycznymi, którzy korzystają z ulgi na start, które mają zadłużenie dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia.
  Nowe przepisy zrównują zasady dotyczące braku prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku wyrównawczego, po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, dla osoby, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy niezależnie od systemu ubezpieczenia (zaopatrzenia), na podstawie którego prawo do tej emerytury lub renty zostało ustalone. Zmiana dotyczy osób, które mają przyznane świadczenia z systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.


  Zmiany w formie składania wniosków i wydawania zaświadczeń A1

  Od 1 kwietnia 2022r. zmienią się przepisy dotyczące formy składania do ZUS wniosków o wydanie zaświadczenia A1 oraz formy w jakiej ZUS będzie wystawiał te zaświadczenia.

  ZUS jako właściwa instytucja państwa członkowskiego UE wydaje zaświadczenia A1, które są dokumentem poświadczającym zastosowanie właściwego ustawodawstwa w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w ramach państw Unii Europejskiej.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 będzie zgłaszany do ZUS w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępnionego bezpłatnie przez ZUS w systemie teleinformatycznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek będzie można złożyć w postaci papierowej.

  Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia A1 zostanie złożony w wersji elektronicznej to również wydanie zaświadczenia A1 przez ZUS nastąpi w wersji elektronicznej. ZUS wystawi to zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS, przez udostępnienie go na profilu informacyjnym osoby składającej wniosek, utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

  W przypadku, gdy wniosek o wydanie zaświadczenia A1 zostanie złożony w ZUS w formie papierowej to również zaświadczenie A1 zostanie wydane przez ZUS papierowo.

  Jeżeli ZUS odmówi wydania zaświadczenia A1 to odmowa będzie następowała w drodze decyzji. ZUS umożliwi również weryfikację wystawionych zaświadczeń przez specjalnie do tego stworzoną stronę internetową, na której po podaniu odpowiednich danych będzie można potwierdzić fakt wystawienia zaświadczenia, a wydruk dokumentu poświadczającego będzie stanowił dowód tego, co zostało stwierdzone w dokumencie wydanym w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ZUS – wydruk ten będzie dokumentem urzędowym w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Nowa składka zdrowotna 2022 polski ład

  Nowa składka zdrowotna 2022 polski ład

   

  Przypominamy, że od nowego roku zmienią się zasady ustalania składki zdrowotnej. Jest to jedna z kluczowych zmian Polskiego Ładu. Wysokość nowej składki zostanie uzależniona od uzyskanego w danym miesiącu dochodu i przychodu, co spowoduje nie tylko znaczny wzrost obciążeń z tego tytułu, ale również rozszerzy zakres danych raportowanych do ZUS. Istotnym aspektem proponowanych zmian jest też fakt, że przedsiębiorcom i pracownikom zostanie zabrana możliwość odliczenia części opłaconej składki zdrowotnej od podatku.

  Ile wyniesie składka zdrowotna w świetle nowych przepisów?

  Sposób obliczania składki zdrowotnej będzie się różnił w zależności od wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej. Od 2022 roku przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej oraz podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, a ci opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów.

  Składka zdrowotna po Polskim Ładzie przy podatku liniowym

  Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się w oparciu o podatek liniowy, będzie ona wynosiła 4,9% rzeczywistych dochodów za każdy miesiąc (przykładowo: składka zdrowotna za marzec zostanie ustalona w oparciu o dochód z lutego).

  Co ważne, ustalona została minimalna kwota składki zdrowotnej wynosząca 9% minimalnego wynagrodzenia (2022 rok: 3.010 brutto * 9% = 270,90 zł). Oznacza to, że przedsiębiorca, który osiągnie za dany miesiąc stratę bądź niski dochód (5.510 zł lub mniej), nie będzie mógł zapłacić za składkę zdrowotną mniej niż 270,90 zł.

  Składka zdrowotna po Polskim Ładzie przy skali podatkowej

  Firmy rozliczające podatek dochodowy wg skali podatkowej będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodów. W tym przypadku, podobnie jak przy podatku liniowym, składka miesięczna nie może być mniejsza niż kwota 270,90 zł (dochód 3.010 lub mniej).

  Czy to znaczy, że podatek liniowy będzie bardziej opłacalny od skali podatkowej?

  Zgodnie z zawartymi wyżej informacjami mogłoby się wydawać, że podatek liniowy został w Polskim Ładzie potraktowany zdecydowanie łagodniej. Należy jednak mieć na względzie, że rozliczanie się według skali umożliwia wykorzystanie kwoty wolnej od podatku, a projektowana ustawa zakłada podwyższenie jej do poziomu 30.000 zł. 

  Dodatkowo, osoby korzystające ze skali podatkowej już na starcie korzystają z niższej stawki – 17% (w porównaniu do 19% na podatku liniowym). Wchodzący w życie od nowego roku program zmienia również obowiązujący dotychczas próg podatkowy. Zaliczki na PIT z zastosowaniem stawki 17% będą obliczane do osiągnięcia w danym roku podatkowym dochodu w wysokości 120.000 zł (teraz jest to 85.528 zł).

  Co więcej, firmy na skali mogą również stosować wspólne rozliczenie z małżonkiem, jak również korzystać z szeregu ulg i odliczeń. Przykładem takiej ulgi może być ulga dla klasy średniej, która zostanie wprowadzona od 2022 roku i będzie niedostępna dla osób rozliczających się wg podatku liniowego.

  Na czym będzie polegała wspomniana ulga dla klasy średniej?

  W rozliczeniu za 2022 rok (deklaracja składana w 2023 r.) obowiązywać będzie ulga mająca na celu częściowe wyrównanie utraty przez podatników odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość będzie ustalana wg dwóch różnych wzorów, a wybór właściwego z nich będzie zależał od wysokości sumy rocznych przychodów z różnych tytułów. Te wzory to:

  (A x 6,68% - 4566 zł): 0,17 - przy A zawierającym się w przedziale od 68.412zł do 102.588zł
  (A x (-7,35%) + 9829 zł): 0,17 – przy A wyższym niż 102.588zł i nieprzekraczającym kwoty 133.692zł

  A w tych wzorach symbolizuje sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności.

  Składka zdrowotna po Polskim Ładzie przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

  Zgodnie z zapowiedzianymi zmianami, firmy rozliczające się na zasadach ryczałtu będą płacić składkę zdrowotną w stałej kwocie. Zostanie ona uzależniona zarówno od poziomu przeciętnego wymaganego wynagrodzenia, jak i wysokości osiąganych w trakcie roku przychodów. Będzie to wyglądało następująco:
  • przychody roczne mniejsze niż 60 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 300 zł)
  • przychody roczne od 60 000 do 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 500 zł)
  • przychody roczne większe niż 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 900 zł).
  Perspektywa płacenia składki zdrowotnej w stałej kwocie może okazać się korzystna dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że stawki ryczałtu mają od 2022 roku ulec kolejnym obniżkom.

  Składka zdrowotna po Polskim Ładzie przy karcie podatkowej

  Zupełnie inna metoda naliczania składki zdrowotnej będzie obowiązywała w przypadku działalności rozliczających się za pomocą karty podatkowej. W tym przypadku będzie ona wynosić jedynie 9% od wynagrodzenia minimalnego, czyli 270,90 zł miesięcznie.

  Niestety od stycznia 2022 roku ta forma opodatkowania ulegnie ograniczeniu, a korzystanie z niej będzie możliwe wyłącznie na zasadzie praw nabytych, czyli przez przedsiębiorstwa, które rozliczały się za pomocą karty do końca grudnia 2021 roku.


  Podsumowując, zastanawiając się nad wyborem formy opodatkowania nie można ominąć aspektu składki zdrowotnej. Co więcej, może stać się ona kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu tej decyzji. Nie da się znaleźć jednej uniwersalnej odpowiedzi dla wszystkich przedsiębiorców. Niewątpliwie trzeba będzie przeanalizować wiele różnych kwestii, gdy zostanie ogłoszona ostateczna forma wchodzących w życie zmian. Zdecydowanie warto zastanowić się nad tym, jakie formy rozliczeń umożliwia nam rodzaj prowadzonej działalności, czy warto rozliczać koszty w działalności i jaką część naszych przychodów stanowią, jakie mamy założenia odnośnie wartości osiąganych przychodów w przyszłym roku. Tylko przeprowadzenie dokładnej analizy wszystkich dostępnych opcji umożliwi wybranie najbardziej opłacalnej formy opodatkowania.

 • Amortyzacja lokali mieszkalnych wg polski ład

  Amortyzacja lokali mieszkalnych wg polski ład

  AMORTYZACJA LOKALI MIESZKALNYCH WG POLSKIEGO ŁADU

  Jak wynika z założeń Polskiego Ładu, który zgodnie z zapowiedziami ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, podatnicy utracą prawo amortyzowania mieszkań wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzenie w życie tej zmiany spowoduje, że wydatki poniesione na nabycie nieruchomości mieszkalnej (do prowadzenia biura, na najem) będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych dopiero w momencie sprzedaży takiej nieruchomości, o ile jej zbycie będzie podlegać opodatkowaniu.

  Dobra wiadomość, dla osób posiadających mieszkania w ewidencji środków trwałych, jest taka, że zakaz amortyzacji został przesunięty na późniejszy termin. W ramach przyjętych w Sejmie poprawek zdecydowano, że nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero w 2023 roku. Jak Ministerstwo Finansów podało do informacji - w przyszłym roku będzie można zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne domów i mieszkań, pod warunkiem, że zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku.

  Co ważne, pozostałe wydatki związane z mieszkaniami wykorzystywanymi w działalności (np. opłaty za media, remont) nadal będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (pod warunkiem opodatkowania w formie skali podatkowej). 

  Warto mieć jednak na uwadze, że po wprowadzeniu zmian, jakie przyniesie Polski Ład, opodatkowanie wynajmu przy wykorzystaniu skali podatkowej znacznie straci na atrakcyjności względem ryczałtu (druga możliwa forma rozliczania się na wynajmie prywatnym), ponieważ podstawową zaletą rozliczania się w oparciu o skalę podatkową była możliwość zaliczania amortyzacji do kosztów uzyskania przychodu. Z drugiej zaś strony, wynajmującym na skali przysługiwać będzie podwyższona kwota wolna od podatku oraz zwiększy się wartość drugiego progu podatkowego. 

  Każdy musi więc przeanalizować swoje przychody i koszty, żeby zdecydować co będzie dla niego korzystniejsze – ryczałt czy skala podatkowa.

 • Wykup samochodu z leasingu 2022 r.

  Wykup samochodu z leasingu 2022 r.

   

  WYKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Z LEASINGU

  Zapowiadane przepisy w ramach Polskiego Ładu nie pozostaną bez wpływu na przedsiębiorców posiadających samochody służbowe w leasingu. To już w zasadzie pewne, że z początkiem 2022 roku zostaną zaostrzone zasady wykupu prywatnego, który pozwalał na sprzedaż samochodu bez żadnych podatków po pół roku od wykupienia go z leasingu.

  Na czym będą polegały te zmiany?

  Obecnie, osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wzięcia samochodu w leasing, a po jego spłacie, mogą wykupić auto bezpośrednio do majątku prywatnego. Następnie po upływie 6 miesięcy mogą ten samochód sprzedać, bez konieczności płacenia podatku.

  MF sądzi jednak, że samochód firmowy po zakończeniu leasingu powinien zostać wykupiony przez przedsiębiorstwo, które za niego zapłaciło, a dopiero ewentualnie później – przeniesiony z firmy do majątku prywatnego. Pomysłem rządu, aby wyegzekwować na podatnikach takie działania i ograniczyć wykup prywatny samochodów jest objęcie tego procesu dużymi podatkami, i nieatrakcyjnymi zasadami.

  Po pierwsze, od 2022 roku ma nastąpić znaczące wydłużenie okresu, w którym sprzedaż wycofanego z działalności samochodu będzie rodziła obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego. Okres ten ma wynieść 6 lat (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym auto zostało wycofane z działalności do dnia jego odpłatnego zbycia), zamiast 6 miesięcy.

  Kolejną niezwykle istotną dla przedsiębiorców zmianą, dotyczącą wykupu samochodu, jest zmiana zasad w zakresie naliczania podatku VAT. Od 2022 roku, VAT-u nie będziemy naliczać od raty wykupu, która wynosiła najczęściej symboliczny %, ale od wartości rynkowej samochodu. Oznacza to dla firm drastyczny wzrost zobowiązań z tego tytułu przy zdecydowaniu się na wykup pojazdu poleasingowego.

  Czy jest mowa o jakichkolwiek przepisach przejściowych?

  Dzięki ingerencji Rzecznika MŚP i Związku Polskiego Leasingu zostały przygotowane przepisy przejściowe. Umożliwią one jednostkom już posiadającym samochody w leasingu uniknięcie dodatkowych obciążeń. Nowe zasady mają obejmować rzeczy nabyte dopiero po 31.12.2021 roku.
  Także przedsiębiorca, który wykupi pojazd z leasingu do majątku prywatnego najpóźniej do wskazanego terminu i sprzeda go po 6 miesiącach, nie zostanie objęty obowiązkiem zapłaty podatku.
 • Nowe limity płatności bezgotówkowych

  Nowe limity płatności bezgotówkowych

  NOWE LIMITY PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH I OBOWIĄZEK DLA KAS ONLINE

  Płatności pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)  - Jak jest teraz?

  Obecnie, zgodnie z Prawem przedsiębiorców, rozliczenia pomiędzy nimi muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, w każdej sytuacji, w której spełnione zostaną łącznie dwa następujące warunki:
  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.
  ! Warto przypomnieć, że w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł obowiązek uregulowania jej w formie bezgotówkowej dotyczy całości, a nie tylko nadwyżki ponad 15.000 zł.

  Przedsiębiorcy, którzy pomimo ograniczeń kwotowych dokonają zakupu za więcej niż 15.000 zł i opłacą go gotówką nie mają prawa uznać tego zakupu za koszt podatkowy. Jednak organy podatkowe w takiej sytuacji dopuszczają możliwość wycofania zapłaty gotówkowej i dokonanie ponownej zapłaty przelewem.

  Poza tradycyjnym przelewem i gotówką, przedsiębiorcy wykorzystują również szereg innych instrumentów płatniczych (karty płatnicze, DotPay, PayByNet, PayPal, PayU itp.), a także rozliczenia na zasadzie kompensaty. Jak ma się to do limitu gotówkowego? Otóż, do tych form rozliczania zobowiązań nie mają zastosowania przepisy o limicie 15.000 zł i są uznawane, jako uregulowane za pośrednictwem rachunku płatniczego.

  Jak będzie od 2022 zgodnie z Polskim Ładem?

  Zaprezentowany projekt ustawy zakłada popularyzację obrotu bezgotówkowego oraz zwiększenie kontroli nad transakcjami wykonywanymi pomiędzy przedsiębiorstwami, czego konsekwencją ma być praktycznie dwukrotne zmniejszenie limitu płatności gotówkowych. Kwota graniczna z aktualnych 15.000 zł zostanie obniżona do 8.000 zł.

  Transakcje z konsumentem (C2B)

  Ministerstwo Finansów, w ramach Polskiego Ładu, chce wprowadzić limit transakcji gotówkowych również dla sektora consumer to business. Ograniczenie to ma wynieść 20.000 zł i po przekroczeniu tej kwoty konsument, zawierając transakcję z przedsiębiorcą, będzie musiał uregulować płatność w formie bezgotówkowej, czyli za pośrednictwem terminala, telefonu albo przelewu.

  Ponadto, w projekcie Polskiego Ładu znalazł się zapis dotyczący nowego obowiązku dla przedsiębiorców oferujących płatności kartą. Od połowy 2022, a dokładniej od 1 lipca 2022 roku, przedsiębiorcy, którzy podlegają obowiązkowi instalowania kasy fiskalnej działającej w trybie online (czyli takiej, która łączy się z Centralnym Repozytorium Kas), będą zobowiązani do zintegrowania jej z terminalem płatniczym. W przypadku stwierdzenia, że podatnik tego nie wykonał, może zostać obciążony karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.

 • Zmiany w ZUS od 18 września 2021 r.

  Zmiany w ZUS od 18 września 2021 r.

   

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach wprowadza Ustawa z dnia 24 czerwca 2021r. „o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw” opublikowana w Dzienniku Ustaw z 3 września 2021r. poz. 1621.

  W ustawie znalazło się również wiele zmian dotyczących funkcjonowania samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zmiany te jednak nie są istotne z punktu widzenia pracodawców.

  Wprowadzone zmiany możemy podzielić na trzy etapy:

  I etap od 18 września 2021 roku
  II etap od stycznia/ kwietnia 2022 roku
  III etap od stycznia 2023 roku

  Dziś skupimy się na 1 etapie, obowiązującym od 18 września 2021 roku:

  1. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – poszerzenie kręgu ubezpieczonych mogących skorzystać z ubezpieczenia
  2. wznowienie wykonywania działalności gospodarczej a obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń
  3. zmiany w zakresie obejmowania ubezpieczeniami społecznymi wspólników spółek jawnych, komandytowych, partnerskich oraz jednoosobowych sp. z o.o.
  4. zmiany w zasadach podpisywania dokumentów elektronicznych składanych do ZUS.
  5. zmiany w kontrolach ZUS przeprowadzanych u płatników składek.
  6. doprecyzowanie przepisów w zakresie zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w okresie wykonywania pracy zarobkowej ( art. 84 ustawy o s.u.s.).
  7. ujednolicenie zasad postępowania przy prawie do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego.
  8. ujednolicenie definicji zdarzenia uznawanego za wypadek przy pracy na potrzeby różnicowania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe
  9. sposób informowania nowych płatników składek o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe do czasu uzyskania z urzędu statystycznego zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
  10. zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek i zmiany w umorzeniach składek ZUS
  Poniżej omówimy każdy punkt.


  Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – poszerzenie kręgu ubezpieczonych mogących skorzystać z ubezpieczenia

  Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7b, 8 i 10 ustawy o sus, tj.:
  - wykonawcy pracy nakładczej,
  - osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
  - osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
  - otrzymujący stypendium doktoranckie doktoranci,
  - osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  - duchowni.

  Od dnia 18 września 2021r. do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można zgłosić również osoby współpracujące z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który korzysta z tzw. ulgi na start ( czyli podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy).

  Do ubezpieczenia dobrowolnego chorobowego można przystąpić wyłącznie na wniosek.


  Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, a obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń

  Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej obecnie nie wymaga ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia – dokonywane jest ono „z urzędu”. Jednak przedsiębiorcy, którzy podlegali przed zawieszeniem działalności do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego muszą dodatkowo samodzielnie zgłosić się do ubezpieczeń – zgłoszenia sporządzane „z urzędu” na podstawie zgłoszonej zmiany do CEIDG nie obejmują zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

  Od dnia 18 września 2021r. osoby wznawiające prowadzenie działalności gospodarczej po jej zawieszeniu, nie będą już musiały dokonywać zgłoszenia do ubezpieczeń, nawet, jeżeli przed zawieszeniem były zgłoszone do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.


  Zmiany w zakresie obejmowania ubezpieczeniami społecznymi wspólników spółek jawnych, komandytowych, partnerskich oraz jednoosobowych sp. z o.o.

  Od 18 września 2021r. zmieniają się przepisy dotyczące zasad zgłaszania do ubezpieczeń wspólników spółek. Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

  W przepisach obowiązujących do dnia 18 września 2021 roku dostrzeżono jednak nieścisłość, która może powodować różne interpretacje dotyczące momentu, w którym wspólnik spółki powinien zostać objęty ubezpieczeniami i zgłoszony do tych ubezpieczeń. Inna jest bowiem sytuacja z osobą prowadzącą np. jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie dokładnie można wskazać moment rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej czy jej zwieszenia lub likwidacji ( tu moment zmiany jest dokonanie zmiany w CEIDG), a inne sytuacje występują w przypadku wspólników spółek.

  W przypadku wspólników spółek występują rozbieżności dat pomiędzy byciem wspólnikiem a rozpoczęciem działalności gospodarczej, co powodowało wątpliwości w zakresie terminu zgłoszenia do ubezpieczeń. Za dzień rozpoczęcia działalności uznawany jest w tym przypadku dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, a nie zawsze jest to ten sam dzień od którego dana osoba stała się wspólnikiem spółki.

  Wprowadzana zmiana doprecyzowuje przepisy i dokładnie określa od kiedy wspólnik spółki będzie podlegał do ubezpieczeń.

  Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej, będą obejmowani obowiązkiem ubezpieczeń: - od dnia wpisania spółki do KRS albo
  od dnia nabycia udziałów w spółce, niezależnie od istnienia okoliczności leżących po stronie spółki, tj. niezależnie od tego czy spółka prowadzi działalność, uzyskuje przychody, zatrudnia pracowników.

  Wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia udziałów w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

  Wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej - od dnia wpisania spółki do partnerskiej lub komandytowej - od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;


  Zmiany w zasadach podpisywania dokumentów elektronicznych składanych do ZUS

  Zmiana do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza zmianę w sposobie podpisywania dokumentów przesyłanych elektronicznie do ZUS.

  W obecnym brzmieniu obowiązującym przed 18 września 2021 roku art.47 ustawy pozwala na podpisywanie dokumentów elektronicznych wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  Po zmianie przepisów tj. od 18 września 2021 roku dokumenty składane elektronicznie do ZUS będą mogły być podpisywane również przez użycie podpisu osobistego oraz podpisu zaufanego osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych dokumentów.


  Zmiany w kontrolach ZUS przeprowadzanych u płatników składek

  W nowej wersji art. 87 ust.1 doprecyzowano uprawnienia inspektora kontroli ZUS. Czasami zdarzało się, że płatnicy składek kwestionowali prawo do wzywania przez inspektorów kontroli ZUS uczestników postępowania kontrolnego, dlatego zdecydowano się doprecyzować w tym zakresie przepisy ustawy, aby takie sytuacje nie budziły już wątpliwości.

  Doprecyzowano następujące uprawnienia dotyczące:

  Inspektora kontroli Zakładu, który będzie miał prawo:

  • wzywać i przesłuchiwać świadków;
  • wzywać i przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego, jeżeli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego
  Protokołu kontroli ZUS:
  • w zmienionych przepisach wykreślono słowo „pieczęć”
  • podpis protokołu ma obejmować podanie imienia i nazwiska inspektora kontroli.
  • umożliwiono doręczenie protokołu kontroli w formie elektronicznej – jeżeli płatnik składek zażąda takiej formy,
  • wszelkie zmiany do protokołu kontroli wymagają formy aneksu
  Płatnik składek ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli lub aneksu do protokołu kontroli złożyć zastrzeżenia do ich ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe.


  Doprecyzowanie przepisów w zakresie zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w okresie wykonywania pracy zarobkowej ( art. 84 ustawy o s.u.s.)

  Do dnia 18 września 2021 roku osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

  Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się:
  •  świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części,
  • świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia.
  W tej chwili należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, mogą być dochodzone w trybie egzekucji administracyjnej.

  Od dnia 18 września 2021r. weszły w życie zmiany przepisów, które:
  • doprecyzowują zasady naliczania odsetek za opóźnienie,
  • rozszerzają nienależnie pobrane świadczenia o świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą co do których stwierdzono, że w okresie ich pobierania świadczeniobiorca wykonywał w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia,
  • rozszerzają tryb dochodzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – świadczenia te będą podlegały potrąceniu z wypłacanych świadczeń, a jeżeli prawo do świadczeń nie będzie istniało będą podlegały ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej,
  Doprecyzowano również przepis, który mówi, iż w przypadku, gdy wypłacenie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem przez płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych obowiązek zwrotu obciąża płatnika składek lub inny podmiot za cały okres, za który nienależne świadczenia zostały wypłacone.


  Ujednolicenie zasad postępowania przy prawie do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego

  W przepisach obowiązujących przed 18 września 2021 roku, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, za które ubezpieczony na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy.

  Obecnie w przepisach zasiłkowych nie zdefiniowano określenia „odrębne przepisy”, dlatego uważa się że chodzi tu o ustawy, akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy. Natomiast w przepisach ustawy zasiłkowej zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia.

  Określenie „przepisy o wynagradzaniu” jest rozumiane jako regulacje Kodeksu pracy, przepisy szczególne odnoszące się do określonych kategorii pracowników, zapisy umów o pracę, a także regulacje przepisów wewnątrzzakładowych.

  Wprowadzana zmiana ma na celu ujednolicenie zasad obowiązujących w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


  Ujednolicenie definicji zdarzenia uznawanego za wypadek przy pracy na potrzeby różnicowania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe

  W art.3 ust 2, definiującym wypadek przy pracy, usunięto określenie „w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie”, które budziło wątpliwości interpretacyjne i nowe brzmienie przepisu jest następujące:

  Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
  • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.


  Sposób informowania nowych płatników składek o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe do czasu uzyskania z urzędu statystycznego zaświadczenia o nadaniu numeru REGON

  Przepisy obowiązujące przed dniem 18 września 2021 roku, mówią, że jeżeli przed upływem terminu opłacania składek, określonego w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych nie otrzyma z urzędu statystycznego zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON zawierającego informację o rodzaju działalności według PKD, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się zaliczkowo w wysokości określonej w art. 28 ust. 1 ustawy wypadkowej (czyli w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności). Po otrzymaniu zaświadczenia płatnik składek obowiązany jest od początku roku składkowego skorygować stopę procentową składki do wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której jest zaklasyfikowany.

  Jednak obecnie urzędy statystyczne nie wydają z urzędu zaświadczeń o wpisie do rejestru REGON, ale na żądanie podmiotu wpisanego do tego rejestru, dlatego powstała konieczność dopasowania treści art.33 ust. 2 do trybu wydawania zaświadczeń z rejestru REGON.

  Nowy przepis wprowadza ustalanie zaliczkowej stopy składek na ubezpieczenie wypadkowe w sytuacji, gdy płatnik składek przed upływem terminu opłacania składek, nie zostanie ujęty w rejestrze REGON wraz z informacją o rodzaju działalności według PKD tj.

  Jeżeli przed upływem terminu opłacania składek, określonego w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie ujęty w rejestrze REGON wraz z informacją o rodzaju działalności według PKD, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się zaliczkowo w wysokości określonej w art. 28 ust. 1.

  Po ujęciu w rejestrze REGON informacji o rodzaju działalności według PKD płatnik składek jest obowiązany od początku roku składkowego skorygować stopę procentową składki do wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której jest zaklasyfikowany.”

  Dodatkowo nowe przepisy wprowadzają brak sukcesji wysokości stopy procentowej składki wypadkowej

  Sukcesja to inaczej następstwo prawne, czyli wejście następcy prawnego w prawa poprzednika.

  W ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dotychczas nie było uregulowań, które odnosiłyby się do sukcesji w zakresie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.

  W związku z tym, że sukcesję praw i obowiązków przewidują przepisy Ordynacji Podatkowej, np. w zakresie należności z tytułu składek, postanowiono uregulować kwestię wysokości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe w przypadkach przekształceń, łączenia się lub podziału płatników.

  Zgodnie z nowymi przepisami nie dopuszcza się sukcesji w zakresie uprawnienia do posługiwania się daną wartością stopy procentowej składki.  Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek i zmiany w umorzeniach składek ZUS

  W stanie prawnym przed 18 września 2021 roku odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczała 6,60 zł (art. 23 ust. 1a ustawy o sus). Zmiana do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zmienia ten przepis i znacznie rozbudowuje przepisy w zakresie zasad naliczania odsetek.

  Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, odsetek za zwłokę nie będzie naliczać się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia ( obecnie 28 zł).

  Odsetek za zwłokę nie będzie naliczać się również :
  • od nieopłaconych w terminie składek, z przyczyn leżących po stronie ZUS, za okres od dnia, w którym składki stały się wymagalne, do dnia ich opłacenia,
  • od nieopłaconych w terminie składek, jeżeli ich nieopłacenie wynika z:
  - błędnego zawiadomienia przez ZUS o stanie rozliczeń,
  - zastosowania się płatnika składek w danym okresie rozliczeniowym do utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS, z uwzględnieniem art. 34 ust. 15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
  - zastosowania się płatnika składek do pisma ZUS w jego indywidualnej sprawie,
  - zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS, która następnie uległa zmianie.

  Nowe przepisy również opisują, jak należy rozumieć określenie „utrwalonej praktyki interpretacyjnej”.

  Po wprowadzeniu przepisów ZUS będzie zawiadamiał płatnika składek o kwocie nieopłaconych w terminie składek z przyczyn leżących po stronie ZUS, oraz o obowiązku ich opłacenia bez odsetek za zwłokę w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia. W razie niedochowania przez płatnika tego terminu, odsetki za zwłokę będą naliczane za okres od dnia, w którym składki stały się wymagalne, do dnia ich opłacenia.

  Zmiany w umarzaniu należności z tytułu składek

  Od 18 września 2021r. zaczną też obowiązywać nowe zasady umarzania należności z tytułu składek. W tym obszarze rozbudowano przepisy i dodano możliwość zastosowania umorzenia należności na ubezpieczenia społeczne wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w razie ogłoszenia upadłości przez takie osoby.

  Należności z tytułu składek będą również podlegały umorzeniu z mocy prawa:
  • jeśli ich wysokość nie będzie przekraczała dziesięciokrotności kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( 11,60 zł x 10 = 116 zł);
  • w przypadku śmierci dłużnika, jeśli ich wysokość nie przekracza wysokości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym datę zgonu dłużnika
  Nowe przepisy zwolniły również ZUS z obowiązku wydawania decyzji o umorzeniu należności w zakresie niskich kwot na kontach płatników składek oraz w przypadku śmierci dłużnika.

 • Wynagrodzenie 2022

  Wynagrodzenie 2022


  Co roku minimalna płaca wzrasta. Inne są wytyczne w stosunku do umowy o pracę, a inne do umowy zlecenia.

  Często dostajemy także zapytania od przedsiębiorców - ile kosztuje mnie pracownik z wynagrodzeniem 'x' na umowie o pracę i na umowie zlecenie. O co w tym chodzi i jak policzyć wynagrodzenie oraz 'koszt' pracodawcy?

  Minimalne wynagrodzenie na umowę o pracę w 2022 roku wynosić będzie 3.000 zł brutto.
  Ile to jest na rękę dla pracownika? To zależy! Czynniki, które wpływają na wynagrodzenie:

  • wiek - czy zatrudniamy pracownika do 26 roku życia (wtedy podatek dochodowy trafia do pracownika zamiast do US), 
  • wiek - czy zatrudniamy osobę powyżej 26 roku życia (wtedy podatek dochodowy trafia do US)
  • miejsce zamieszkania - pracujemy w tej samej miejscowości gdzie będziemy wykonywać pracę, czy nie?
  • PPK - czy zdecydowałeś się na uczestnictwo w nowym pracowniczym programie kapitałowym
  Także wynagrodzenie 'na rękę' może wynosić w granicach 2.166 zł - 2.210 zł.

  Ile kosztuje nas pracownik? Tutaj należy wziąć pod uwagę:

  • wynagrodzenie dla pracownika
  • składki ZUS, które częściowo pokrywa pracownik, a częściowo pracodawca
  • PIT-4 czyli zaliczka na podatek dochodowy
  Pamiętajmy także, że wynagrodzenie stanowi koszt pracodawcy. Także rozliczając się na KPIR albo na księgach handlowych, wynagrodzenie obniża podatek dochodowy, który się płaci.

  Orientacyjnie mogę napisać, że umową o pracę brutto 3 tys. zł kosztuje ostatecznie trochę więcej - ok. 3.100 zł pracodawcę.

  Minimalne wynagrodzenie na umowę zlecenie w 2022 roku wynosić będzie 19,60 zł brutto za godzinę pracy.

  Ile to jest na rękę dla pracownika? Tu też nie ma jasnej odpowiedzi... wszystko zależy od tego, czy:

  • zleceniobiorca jest studentem
  • zleceniobiorca posiada zatrudnienie na co najmniej najniższą krajową, bądź prowadzi działalność gospodarczą (wtedy odprowadzane są ze zlecenia jedynie składki zdrowotne ZUS)
  • zleceniobiorca nie posiada zatrudnienia lub ma zatrudnienie na mniejsze wynagrodzenie niż najniższą krajową (wtedy odprowadzane są ze zlecenia składki ZUS - zdrowotne plus społeczne z chorobowym lub bez).

  Także wynagrodzenie 'na rękę' może wynosić w granicach 13,3 zł - 19,6 zł za godzinę pracy.

  Ile kosztuje nas pracownik? Sytuacja jest analogiczna do poprzedniej. Liczymy ilość godzin zleceniobiorcy oraz składki ZUS, jakie odprowadzamy. I całość opłat jest kosztem, który wpływa na wysokość podatku dochodowego.

  • Osoba współpracująca

   Osoba współpracująca

    

   Kim jest osoba współpracująca? To najczęściej małżonek lub żona, która pomaga w biznesie drugiej osoby. Czyli formalnie firma jest na żonę, a mąż pomaga w biznesie. Lub odwrotnie - mąż ma działalność na siebie zarejestrowaną, a żona mu pomaga.

   Osobą współpracującą mogą też być rodzice, czy dzieci.

   Osoba współpracująca może być zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale składki ZUS nie będą płacone wg umowy (czyli jak w przypadku standardowego pracownika), tylko będą odprowadzane składki ZUS, tak, jak za przedsiębiorcę. Tyle, że podwójnie.

   Pamiętajcie, że zapłacone składki ZUS można odliczyć od podatku dochodowego - tak samo jest w przypadku składek za osobę współpracującą.

   Osoba współpracująca zatrudniona na podstawie umowy zlecenie ma odprowadzane składki ZUS wg wynagrodzenia - jest traktowana tak samo, jak standardowy zleceniobiorca.

   Pomoc najbliższych w prowadzeniu działalności bez umowy może być także respektowana, jako osoba współpracująca, którą należy zgłosić do ZUS i odprowadzać składki w takiej wysokości, jakie płaci przedsiębiorca za siebie.

   Także sami widzicie, że są różne możliwości na współpracę z najbliższymi - zgodnie z przepisami, z zachowaniem wszelkich formalności. 

  • 10 lat SPECTRUM

   10 lat SPECTRUM


   1 lipca 2011 roku powstało SPECTRUM biuro rachunkowe w formie spółki cywilnej.

   Koncepcja firmy tworzona w domowych warunkach... nazwa wymyślona przez znajomą, logo rysowane kredkami przełożone na komputer. Szukanie lokalu, wymyślanie reklamy, remonty...

   W swojej historii miałyśmy 4 lokalizacje, jednakże od 2016 roku już na dobre zagościłyśmy na ul. Pamiątkowej w Poznaniu.

   Współpracowałyśmy z ciekawymi osobami - kobietami oraz mężczyzną! Z tego miejsca dziękujemy naszym byłym pracownikom za możliwość współpracy.
   Obecnie mamy młody, chętny do rozwoju zespół 4 osobowy, który zmaga się z wyzwaniami każdego dnia. Dziękujemy Kindze i Asi, że możemy razem w miłej atmosferze działać i tworzyć kolejne historie.

   Podziękowania należą się również naszym Klientom, których obsługujemy z różnych miast i województw. Dzięki Wam miałyśmy i mamy nadal pracę pełną wyzwań i rozwoju.

   Tymczasem dziś zdradzamy, jak świętowałyśmy 10- lecie.

   Dziękujemy
   Edyta i Justyna
  • Kasy fiskalne online od 1lipca 2021 r

   Kasy fiskalne online od 1lipca 2021 r

   Zbliża się czas dla niektórych branż, aby posiadali kasę fiskalną on-line. Wiąże się to z wydatkiem oraz organizacją łącza internetowego, ponieważ kasa fiskalna musi mieć dostęp do Internetu.

   Kogo to dotyczy? Kto musi mieć kasę od 1 lipca? Następujące usługi:

   • fryzjerskie
   • kosmetyczne i kosmetologiczne
   • prawnicze
   • budowlane
   • opieki medycznej (lekarze i dentyści)
   • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
   Przy zakupie kasy po raz pierwszy albo przy koniecznej wymianie kasy (branża powyżej wymieniona), można uzyskać zwrot 700 zł, nie więcej niż 90% wartości kasy fiskalnej.

   Jeżeli jesteś podatnikiem podatku VAT to zwrot za kasę można uzyskać, wpisując odpowiednie pola w pliku JPK_V7. Jeżeli nie jesteś podatnikiem podatku VAT, o zwrot pieniędzy należy upomnieć się do US składając wniosek wraz z kopią faktury zakupowej oraz kopią raportu pierwszego miesięcznego. 

   O zwrot pieniędzy można się starać w miesiącu przyjęcia do używania kasy fiskalnej.

    

  • zeznania roczne

   zeznania roczne


    

   Czy dokonaliście rozliczenia zeznania rocznego przez Twój e-pit? A  jeżeli tak to czy znacie wynik rozliczenia? Mam na myśli to, czy wyszło do dopłaty, do zwrotu, czy zeznanie jest na tzw. 'zero'?

   W kwietniu pisałam o rozliczeniach rocznych, które są najbardziej popularne oraz zachęcałam do weryfikowania zeznania i przekazania 1% podatku dla potrzebujących.

   Ministerstwo Finansów nie ma jeszcze statystyk za 2020 rok, jednakże chciałabym Was zachęcić do zalogowania się i zweryfikowania zeznania. Mianowicie, sprawdźcie czy macie coś do zapłaty, czy do zwrotu.

   Niestety 1% podatku nie przekażecie, ale sprawdzić zeznanie możecie. Z tego miejsca radzę tego dokonać, bo jeżeli macie kwoty do zapłaty to generują się Wam dodatkowe odsetki.  A jeżeli jest coś do zwrotu to przynajmniej wiadomo będzie ile pieniędzy się spodziewać.

   Kierujcie się myślą 'Lepiej późno niż wcale' i zweryfikujcie zeznanie za 2020 rok.

  • Aktualizacja danych w Urzędzie

   Aktualizacja danych w Urzędzie

    

   Mówi Wam coś dokument ZAP-3?
   To dokument, dzięki któremu dokonacie aktualizacji danych w Urzędzie Skarbowym.
   Chodzi o dane adresu zamieszkania, dane telekomunikacyjne czy nr konta.

   Po co to jest i kiedy tego dokonać ???? 
   Kiedy zmienicie adres ZAMIESZKANIA (nie ważny jaki maci meldunek!!!), albo nr konta (najwcześniej o tym pamiętacie gdy jest zwrot pieniędzy z zeznania rocznego ) to w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany należy dokonać aktualizacji danych w US.

   A od niedawna możecie to zrobić przez profil zaufany!!! Także aktualizacje danych zrobicie bez wychodzenia z domu.
   Mamy dla Was zadanie, aby zaktualizować Wasze dane w Urzędzie Skarbowym!
  • Nowy ład

   Nowy ład

    

   Nigdy nie pisałyśmy na blogu o prognozach... Wychodzimy z założenia, że głowę należy zająć tym co uchwalone a nie projektem, który może ulec zmianie i wprowadzi jedynie zamieszanie.

   Jednakże w dobie obecnych prognozowanych zmian podatkowych nie możemy przejść obojętnie  i chcemy je Wam przedstawić.

   1. Składka zdrowotna ZUS

   Do tej pory składka zdrowotna wynosiła 9% podstawy opodatkowania, z czego 7,75% można było odliczyć bezpośrednio od podatku. Przykładowo, w 2021 roku składka zdrowotna wynosi 381,81 zł, a bezpośrednio od podatku odliczany 328,78 zł. Czyli zapłata składki zdrowotnej ZUS można powiedzieć, że kosztuje przedsiębiorców 53 zł, a pozostała część to 'zaliczka na podatek dochodowy'.

   Natomiast nowy pomysł zmian ma wprowadzić opłatę tez 9% składki  ZUS, lecz od dochodu pracodawcy! Oszacować można, że przedsiębiorcy mający dochód powyżej 4242 zł będą płacić znacznie wyższą składkę zdrowotną niż dotychczas oraz co za tym idzie - większy podatek zapłacą, ponieważ nie będzie można zaliczyć opłaty do kosztów, ani nie odejmie się tego od podatku.

   brak możliwości odliczenia tej składki od dochodu.

   2. Kwota wolna od podatku

   Obecnie jest uzależniona od dochodu i dotyczy jedynie przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej. Prognozy zmiany przepisów przewidują zwiększenie  kwoty wolnej i wprowadzenie jej również w innych formach rozliczeń podatkowych - np. w podatku liniowym.

   3. Zwiększenie progu podatkowego

   To opodatkowanie dotyczy zarówno przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej, jak i wszystkich osób zatrudnionych u kogoś. Obecnie płaci się 17% podatku do dochodu w wysokości 85.528 zł. a  to co powyżej opodatkowuje się podatkiem w wysokości 32%. Próg opodatkowania 17% na zostać zwiększony.

   Powiedzmy sobie wprost - zmiany mają być korzystne dla osób będących na starcie pracy zawodowej oraz dla osób posiadających niskie/średnie dochody. Takie osoby będą wynagradzane i im zostanie więcej w kieszeni. Natomiast zaradni przedsiębiorcy, którzy osiągają wyższe niż średnia krajowa dochody będą zobowiązani płacić większe opłaty (patrzmy składka zdrowotna ZUS).

   Do czego to prowadzi? Czy w tym kierunku chcemy zmierzać?

  • Kod zawodu w ZUS

   Kod zawodu w ZUS

    

   Od 16 maja br przy zgłoszeniu do ZUS (zarówno do składki zdrowotnej, jak i do wszystkich składek) należy podać kod zawodu. 

   Na stronie ZUS czytamy, że: "Wymóg podawania kodu zawodu dotyczy ubezpieczonych aktywnych zawodowo, np. pracowników, zleceniobiorców.

   Kod zawodu trzeba będzie podawać:
   - zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych (także składanych po 15 maja 2021 r. za okresy wsteczne),
   - na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty/zmiany, np. w związku z korektą danych adresowych, zmianą okresu, rodzaju ubezpieczeń ".

   Wskazywany w dokumentach kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku. Zestawienie i kody zawodów znajdują się na stronie internetowej tutaj.
  • Zeznania roczne

   Zeznania roczne

    

   Sezon zeznań rocznych w pełni !

   W tym najtrudniejszym dla nas czasie, bo oprócz rozliczeń podatkowych są sprawozdania GUS i zeznania roczne. Najczęściej rozliczamy dla Was:

   • IFT-2R, czyli informacje o transakcjach zagranicznych. Najpopularniejsze to oprogramowania licencyjne, usługi reklamowe czy doradcze. Także faktury z Facebook, Google, Microsoft, czy innych firm są rozliczane w takiej informacji do końca marca!
   • CIT-8 oraz sprawozdanie dotyczy przedsiębiorców i spółek rozliczających się na księgach handlowych czyli na tzw. pełnej księgowości. Terminy standardowo są do końca kwietnia, lecz w obecnej sytuacji termin złożenia został przesunięty na koniec czerwca br.
   • PIT-36 to rozliczenie działalności z podatku na skali ogólnej, ale i rozliczenie działalności nierejestrowanej, najmu prywatnego (na skali), czy emerytury zagranicznej.
   • PIT-36L to rozliczenie działalności na podatku liniowym
   • PIT-37 rozlicza większość PIT-11 czyli informacji o przychodach z miejsc pracy
   • PIT-38 rozliczane są PIT-8C.

   Zeznania podatkowe to jedno, a załączniki do zeznań to druga sprawa :-)
   • PIT-O rozlicza najczęściej ulgę na dzieci oraz darowizny przekazane na Organizacje pożytku publicznego. W tym załączniku są też odliczenia związane z niepełnosprawnością (ulga rehabilitacyjna, wydatki na leki), wydatki na Internet, czy przedsięwzięcie termoizolacyjne.
   • PIT-B to załącznik do rozliczenia działalności. Załącznik jest również dołączany w przypadku wykazania zawieszonej działalności.
   • PIT-D służy do rozliczeń ulg związanych z zakupem mieszkania i otrzymania kredytu w momencie, kiedy można było zastosować ulgi.
   Zeznania roczne PIT-37 są rozliczane przez Państwo i można je zobaczyć tutaj do czego serdecznie zachęcam. Pozostawiając rozliczenia 'samym sobie' wyrażasz zgodę na zeznanie, które nie wiesz czy jest dobrze wykonane (a zdarzają się przypadki błędnego rozliczenia przez system) oraz nie przekazujesz nikomu 1%. A uwierzcie, że jest mnóstwo instytucji i osób do wsparcia. Także takim małym gestem (weryfikując zeznanie) można komuś pomóc.

  • Zmiany w VAT 2021 faktura korygująca

   Zmiany w VAT 2021 faktura korygująca


   Nie samymi tarczami żyją przedsiębiorcy... ;-) 
   Nowy rok przeważnie obfituje w nowe przepisy. Tym razem zagłębiamy temat faktur korygujących.

   Do tej pory zasada przy fakturach korygujących była następująca: zawsze istotne było potwierdzenie otrzymania korekty ze wskazaniem daty. Najlepiej, aby faktura korygująca była doręczona listownie za potwierdzeniem odbioru...
   Ujęcie korekty zależało od przyczyny korekty - oczywista pomyłka wymagała ujęcia korekty wg pierwotnego zdarzenia. A powód, który okazywał się po wykonaniu usługi wskazywał na ujęcie korekty wg daty wystawienia.

   Natomiast w 2021 roku zmieniły się zasady korygowania 'in minus' tzn. faktur korygujących zmniejszających przychód w związku:
   • z udzieleniem po dokonaniu sprzedaży obniżki lub opustu ceny,
   • ze zwrotem towarów lub opakowań,
   • ze zwrotem nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,
   • z pomyłkowym wykazaniem na fakturze kwoty podatku wyższej niż należna.

   Żeby nie było tak łatwo, bieżący rok jest przejściowy... Także wystawione faktury korygujące 'in minus' w 2021 roku mogą być stosowane po 'staremu' jeżeli zostało zawarte porozumienie pomiędzy dwiema stronami - przed wystawieniem faktury korygującej. Po co najmniej 3 miesiącach postanowień można dokonać rezygnacji i rozliczać korekty wg nowych przepisów. 

   Nowe przepisy mają służyć temu, aby zarówno sprzedawca, jak i nabywca rozliczył fakturę w tym samym momencie. Niestety wymaga to większego zaangażowania  i dodatkowych formalności.

   Sprzedawca ma obowiązek do faktur korygujących posiadać dokumentację potwierdzającą:
   uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla
   dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały
   spełnione,
   • wystawiona faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
   Powyższa dokumentacja powinna zostać skompletowana w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

   Także rozliczając fakturę korygującą 'in minus' w dniu wystawienia dokumentu, będzie możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:
   1) z posiadanej dokumentacji wynika, że uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki
   obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, tj. z dokumentacji wynika, że nabywca wie, że doszło (lub wie w jakich sytuacjach będzie dochodzić) do zmiany warunków transakcji skutkujących zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia,
   2) z posiadanej dokumentacji wynika również, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego, tj. doszło do zrealizowania przesłanek warunkujących pomniejszenie kwoty podatku należnego oraz
   3) faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia z nabywcą
   towaru lub usługobiorcą warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub
   świadczenia tych usług oraz w zakresie spełnienia tych uzgodnionych warunków.

   Nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. dla obniżenia podstawy opodatkowania i podatku
   należnego stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i
   wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

   Doprecyzujmy kwestię nabywcy faktury korygującej - zgodnie z nowymi regulacjami nie moment otrzymania faktury, a moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania determinuje obowiązek korekty VAT naliczonego!

   Pojawia się jeszcze pytanie, czy w celu potwierdzenia uzgodnienia warunków transakcji strony powinny dysponować szczególnymi dokumentami?

   MF w uzasadnieniu do projektu wymieniło przykładowo, jakie dokumenty mogą potwierdzać
   prawo do korekty. Są to:
   • dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów,
   • korespondencja handlowa, w tym e-maile,
   • dowody zapłaty,
   • kompensaty itp.,
   które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji.

   Z uzasadnienia do projektu wynika, że gdy podatnik nie będzie dysponował dokumentacją, może
   obniżyć VAT tylko na podstawie faktury korygującej, pod warunkiem że uzyska potwierdzenie jej odbioru.

   Odnośnie faktur korygujących 'in plus' - dodany art. 29 a ust. 17 ustawy o VAT - potwierdza dotychczasową praktykę czyli zwiększania przez sprzedawców podstawy opodatkowania w okresie rozliczeniowym powstania przyczyny korekty. 
   Natomiast w przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie to może być dokonywane nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje (zob. dodany art. 29 a ust. 18 ustawy o VAT).

   W tym przypadku nie ma potrzeby posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienia pomiędzy kontrahentami. 

   Dla przypomnienia:
   1. Jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna;
   2. W sytuacji, gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży (przykładowo zaistniały nowe okoliczności transakcji skutkujące zwiększeniem podstawy opodatkowania), korekta powinna być dokonana w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą. 
    Taki przypadek będzie miał miejsce, gdy w fakturze pierwotnej podatek należny został wykazany w prawidłowej wysokości, natomiast przyczyna korekty powstała później i nie była możliwa do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej;
   3. Późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej, stanowi przyczynę zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczanej w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.
   Ponadto, dla sprzedawcy faktury korygującej 'in plus' są ustalone warunki rozliczenia dokumentu. Natomiast dla nabywcy nie przewidziano szczególnych zasad rozliczenia faktury korygującej - nabywca rozlicza fakturę korygującą 'in plus' w momencie otrzymania dokumentu.

   Resumując:
   • w 2021 r. podatnicy mają wybór, czy faktury korygujące "in minus" rozliczają na nowych czy na dotychczasowych zasadach.
   • Rozliczenie na dotychczasowych zasadach jest możliwe pod warunkiem uzgodnienia tego z kontrahentem na piśmie przed wystawieniem mu pierwszej faktury korygującej w 2021 r.
   • Sprzedawca, który nie zawrze uzgodnienia z danym kontrahentem, będzie obniżał VAT należny w miesiącu wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem że do końca miesiąca zgromadzi wymaganą dokumentację i zostaną spełnione warunki w niej wskazane.
   • Nabywca, który nie podpisze uzgodnienia z danym kontrahentem, będzie obniżał VAT naliczony w rozliczeniu za miesiąc uzgodnienia warunków obniżenia VAT, gdy ich spełnienie nastąpi w tym samym okresie rozliczeniowym.
   • Faktury korygujące "in plus" rozliczamy w zależności od tego, kiedy powstała przyczyny ich wystawienia.
  • Karty paliwowe a VAT

   Karty paliwowe a VAT

    


   Przedsiębiorcy korzystający z kart paliwowych powinni koniecznie zapoznać się z najnowszą interpretacją Ministerstwa Finansów (podpisaną 15.02.2021 r.)!!!

   Kary paliwowe stanowią formę ułatwienia w tankowaniu, płaceniu i rozliczaniu owych zakupów. Zbiorcze zestawienie, które przychodzi na maila jest wygodne i praktyczne w zastosowaniu. Jednakże warto zwrócić uwagę z kim mamy podpisaną umowę na ową kartę paliwową i kto świadczy usługi.

   Od warunków umowy zawartej z podmiotem wydającym kartę zależeć będzie, czy podatek VAT można odliczyć! Transakcje trójstronne (np. karty paliwowe wydane przez leasingodawcę, a nie właściciela stacji benzynowej) sugerują, że pomiędzy podmiotem udostępniający kartę, a korzystającym z niej podatnikiem nie dochodzi do żadnej faktycznej dostawy towarów. Jakiś czas temu TSUE (15 maja 2019 r. wyrok w sprawie Vega International, sygn. C-235/18) zwrócił na to uwagę, a teraz mamy w Polsce interpretację Ministerstwa Finansów.

   Z powyższych stanowisk (zarówno naszej Polskiej, jak i europejskiej) wynika, że to ostateczny podmiot decyduje z której stacji nabywa paliwo, kiedy i w jakiej ilości. W związku z powyższym, podmiot pośredniczący nie sprzedaje towarów, tylko świadczy usługę finansową, która jest zwolniona z podatku VAT.


   W interpretacji ogólnej (sygn. akt PT9.8101.3.2020) MF ustaliło, że:

   "Fakt przeniesienia uprawnienia do dysponowania towarem jak właściciel przez dostawcę towaru (prowadzącego stację paliw) bezpośrednio na rzecz odbiorcy w ramach transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych  powinien zostać stwierdzony w przypadku kumulatywnego spełnienia poniższych przesłanek:

   1. nabywanie towaru przez odbiorcę (posiadacza karty) bezpośrednio od dostawców;

   2. decydowanie wyłącznie przez odbiorcę w szczególności o sposobach nabycia towaru (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości towaru, momencie zakupu i sposobie wykorzystania towaru;

   3. ponoszenie przez odbiorcę (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) całości kosztów związanych z nabyciem towaru;

   4. ograniczenie się podmiotu pośredniczącego do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego pozwalającego nabyć towar."


   W przypadku spełnienia jednocześnie powyższych czterech punktów, przedsiębiorca uzyskujący fakturę za paliwo od instytucji finansującej (wystawcy karty, czy leasingodawcy) - nie odliczy VAT zawartego na fakturze.


   Co więcej, faktura taka nie powinna mieć naliczonego podatku VAT, a jeżeli została wystawiona to powinna być do niej faktura korygująca. Przestrzegamy tylko, aby zwrócić uwagę na umowę - od jakiej ceny będzie wartość do zapłaty - od ceny netto, czy od ceny brutto paliwa.

  • Tarcza 7.0 ruszyła

   Tarcza 7.0 ruszyła

    

   Kolejne wsparcie w związku z COVID ruszyło. Przedstawiamy tarczę 7.0. czyli wsparcie z ZUS w kwestii umorzenia składek oraz otrzymania ponownego świadczenia postojowego.

   ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS - za 01/2021 lub 12/2020 + 01/2021

   Zwolnienie tylko za styczeń br dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 30.11.2020 r. jako przeważające PKD mieli:

   47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
   47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
   47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
   47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
   47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

   Zwolnienie za grudzień 2020 r. oraz styczeń 2021 r. dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 30.11.2020 r. jako przeważające PKD mieli:
   49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
   49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
   52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
   55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
   55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
   55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
   56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
   56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
   56.21.Z -przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
   56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
   56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
   59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
   59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
   59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
   59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
   59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
   74.20.Z - działalność fotograficzna,
   77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
   79.11.A - działalność agentów turystycznych,
   79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
   79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
   79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
   85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
   85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
   85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
   85.59.A - nauka języków obcych,
   85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
   86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
   86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
   86.90.D - działalność paramedyczna,
   90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
   90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
   90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
   91.02.Z - działalność muzeów,
   93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
   93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
   93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
   93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
   93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
   93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.:
   93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
   93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
   96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

   Kolejnym warunkiem kwalifikującym zwolnienie z opłacenia składki ZUS jest spadek przychodów o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

   Aby uzyskać zwolnienie, należy być zgłoszonym, jako płatnik składek ZUS przed dniem 1.11.2020 r. oraz złożyć deklaracje za styczeń 2021 r.

   Ostatnią formalnością to złożenie przez PUE ZUS wniosku RDZ-B7 najpóźniej do 31.03.2021 r.


   PONOWNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE - również  można otrzymać 1-2 razy!

   Jednorazowe świadczenie postojowe dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy na dzień 30.11.2020 r. jako przeważające PKD mieli:

   47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
   47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
   47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
   47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
   47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

   Dwukrotne świadczenie postojowe dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy na dzień 30.11.2020 r. jako przeważające PKD mieli:

   49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
   55.10.Z -hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
   55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
   55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
   56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
   56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
   56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
   56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
   56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
   59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
   59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
   59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
   59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
   59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
   74.20.Z - działalność fotograficzna,
   77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
   79.11.A - działalność agentów turystycznych,
   79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
   79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
   79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
   85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
   85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
   85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
   85.59.A - nauka języków obcych,
   85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
   86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
   86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
   86.90.D - działalność paramedyczna,
   90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
   90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
   90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
   91.02.Z - działalność muzeów,
   93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
   93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
   93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
   93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
   93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
   93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj.:
   93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
   93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
   96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

   Kolejnym warunkiem kwalifikującym otrzymanie  świadczenia  postojowego jest spadek przychodów o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

   Otrzymanie kolejnego świadczenia postojowego jest dla tych,  którzy choć raz otrzymali już świadczenie oraz są zgłoszeni, jako płatnik składek ZUS tylko z działalności gospodarczej! 

   Ostatnią formalnością to złożenie przez PUE ZUS wniosku RSP-DD7.

   !!!! Świadczenie postojowe z tarczy 7.0. jest rozpatrywane, jako pozostały przychód z działalności! Także zwiększenie przychodów wpłynie na podatek dochodowy.

   Źródło: www.zus.pl

  • Referencje naszych klientów

   Referencje wystawione przez naszych klientów.

   Adres

   61-512 Poznań,
   ul. Pamiątkowa 2/35
   (GREEN POINT)
   +48 61 22 37 910

   Edyta Juszczyńska


   +48 519 64 22 68

   EMAIL

   kontakt@biuro-spectrum.pl

   Justyna Ptaszyńska


   +48 781 19 55 44