• wynagrodzenie z umowy o pracę

  Wynagrodzenie z umowy o pracę może mieć kilka czynników, które wpływają na otrzymywaną pensję. Poniżej wyjaśniamy kilka najpopularniejszych czynników, które wpływają na wynagrodzenie.

  Zacznijmy jednak od wynagrodzenia zasadniczego.

  Wynagrodzenie zasadnicze to wynagrodzenie brutto wynikające z umowy o pracę pomniejszane o liczbę godzin urlopu wypoczynkowego (który może być oddzielną pozycją na liście płac), zwolnienia lekarskiego, i zwiększane o wypracowane składniki, np. nadgodziny.

  Nadgodziny 100% - jest to dodatek do przepracowanych nadgodzin:
  a) w nocy,
  b) w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  d) za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej.

  Nadgodziny 50% - jest to dodatek do przepracowanych nadgodzin przypadających w każdym innym dniu, niż określone w pkt a–c powyżej (nadgodzin 100%).

  Ujmowany raczej oddzielnie na liście płac, a nie z wypracowanymi nadgodzinami (ujętymi w wynagrodzeniu zasadniczym).

  Dodatek liczony jest ze składników:
  - zmiennych - otrzymanych w danym miesiącu (premia) dzielony przez liczbę godzin tego miesiąca
  - wynagrodzenia brutto z umowy o pracę - dzielonego przez liczbę dni miesiąca, w którym wystąpiły nadgodziny.

  Wynagrodzenie urlopowe, liczone jest z:
  - wynagrodzenia brutto z umowy o pracę - dzielonego przez liczbę dni miesiąca, w którym wystąpił urlop.
  - zmiennych - otrzymanych w ostatnich 3 miesiącach (premie + dodatki za nadgodziny) poprzedzających miesiąc, w którym jest urlop - dzielony przez liczbę godzin roboczych z tych miesięcy

  Dodatek nocny, jest to liczba godzin przepracowana na trzeciej zmianie pomnożona przez współczynnik, określana na podstawie wynagrodzenia minimalnego i liczby dni w miesiącu. Wysokość dodatku jest z góry określona na dany miesiąc - można zweryfikować je np tutaj.
  Najlepiej liczyć z 4 miejscami po przecinku, aby dane były precyzyjne i zgodne z przepisami dotyczącymi wynagrodzeń.

  Dodatek w postaci zwrotu za pranie. Może być to kwota okresowa czyli miesięczna, kwartalna lub roczna. Tutaj najczęściej jest stawka ryczałtowa, określona od razu.

  Na koniec wspomnę o premii - jednakże tutaj chyba nie muszę się rozpisywać, gdyż sprawa jest jasna. Albo z góry ustalona kwota za pewnie osiągnięcia, albo uznaniowa. Może też być premia okolicznościowa (świąteczna, czy związana z urlopem wypoczynkowym)
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44