• Odwrotne obciążenie  Odwrotne obciążenie usług budowlanych

  Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami będą również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki:

  a) usługodawcą będzie podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (ze względu na obrót),

  b) usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

  Mechanizm odwrotnego obciążenia w stosunku do transakcji, których przedmiotem będą usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, będzie miał zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy obie strony transakcji będą czynnymi podatnikami VAT.

  Ponadto wskazano, że w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 (a więc usług budowlanych), przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (nowy art. 17 ust. 1h ustawy o VAT).
  Przepisy przejściowe

  Należy podkreślić, że przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w nowym brzmieniu stosować się będzie do usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14, które zostaną wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r. W celu ustalenia momentu wykonania usług stosować się będzie art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT, czyli w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę, jak i usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

  W przypadku uiszczenia przed dniem 1 stycznia 2017 r. całości lub części zapłaty na poczet wykonanych od tego dnia usług wymienionych w poz. 1 załącznika nr 14 (usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych), dla których podatnikiem od dnia 1 stycznia 2017 r. przestanie być nabywca zgodnie z nowym art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy do usług tych stosować się będzie przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

  Natomiast gdy przed dniem 1 stycznia 2017 r. uiszczono całość lub część zapłaty na poczet dokonanych od tego dnia dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem od dnia 1 stycznia 2017 r. stanie się nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy w nowym brzmieniu, korekty rozliczenia tej zapłaty dokonywać się będzie w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów lub wykonano tę usługę.

  Usługi budowlane, do których będzie miał zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia Poz. -> Symbol PKWiU -> Nazwa usługi (grupy usług)


  1 -> 41.00.30.0
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

  2 -> 41.00.40.0
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

  3 -> 42.11.20.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

  4 -> 42.12.20.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

  5 -> 42.13.20.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

  6 -> 42.21.21.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

  7 -> 42.21.22.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

  8 -> 42.21.23.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

  9 -> 42.21.24.0
  Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

  10 -> 42.22.21.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

  11 -> 42.22.22.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

  12 -> 42.22.23.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

  13 -> 42.91.20.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

  14 -> 42.99.21.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

  15 -> 42.99.22.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

  16 -> 42.99.29.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

  17 -> 43.11.10.0
  Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

  18 -> 43.12.11.0
  Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

  19 -> 43.12.12.0
  Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

  20 -> 43.13.10.0
  Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

  21 -> 43.21.10.1
  Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

  22 -> 43.21.10.2
  Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

  23 -> 43.22.11.0
  Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

  24 -> 43.22.12.0
  Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

  25 -> 43.22.20.0
  Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

  26 -> 43.29.11.0
  Roboty związane z zakładaniem izolacji

  27 -> 43.29.12.0
  Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

  28 -> 43.29.19.0
  Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

  29 -> 43.31.10.0
  Roboty tynkarskie

  30 -> 43.32.10.0
  Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

  31 -> 43.33.10.0
  Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

  32 -> 43.33.21.0
  Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

  33 -> 43.33.29.0
  Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej
  niesklasyfikowane

  34 -> 43.34.10.0
  Roboty malarskie

  35 -> 43.34.20.0
  Roboty szklarskie

  36 -> 43.39.11.0
  Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

  37 -> 43.39.19.0
  Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

  38 -> 43.91.11.0
  Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

  39 -> 43.91.19.0
  Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

  40 -> 43.99.10.0
  Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

  41 -> 43.99.20.0
  Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

  42 -> 43.99.30.0
  Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

  43 -> 43.99.40.0
  Roboty betoniarskie

  44 -> 43.99.50.0
  Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

  45 -> 43.99.60.0
  Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

  46 -> 43.99.70.0
  Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

  47 -> 43.99.90.0
  Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

  Podstawa prawna :
  Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44