SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • Odwrotne obciążenie

  Odwrotne obciążenie  Odwrotne obciążenie usług budowlanych

  Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami będą również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki:

  a) usługodawcą będzie podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (ze względu na obrót),

  b) usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

  Mechanizm odwrotnego obciążenia w stosunku do transakcji, których przedmiotem będą usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, będzie miał zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy obie strony transakcji będą czynnymi podatnikami VAT.

  Ponadto wskazano, że w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 (a więc usług budowlanych), przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (nowy art. 17 ust. 1h ustawy o VAT).
  Przepisy przejściowe

  Należy podkreślić, że przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w nowym brzmieniu stosować się będzie do usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14, które zostaną wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r. W celu ustalenia momentu wykonania usług stosować się będzie art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT, czyli w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę, jak i usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

  W przypadku uiszczenia przed dniem 1 stycznia 2017 r. całości lub części zapłaty na poczet wykonanych od tego dnia usług wymienionych w poz. 1 załącznika nr 14 (usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych), dla których podatnikiem od dnia 1 stycznia 2017 r. przestanie być nabywca zgodnie z nowym art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy do usług tych stosować się będzie przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

  Natomiast gdy przed dniem 1 stycznia 2017 r. uiszczono całość lub część zapłaty na poczet dokonanych od tego dnia dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem od dnia 1 stycznia 2017 r. stanie się nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy w nowym brzmieniu, korekty rozliczenia tej zapłaty dokonywać się będzie w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów lub wykonano tę usługę.

  Usługi budowlane, do których będzie miał zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia Poz. -> Symbol PKWiU -> Nazwa usługi (grupy usług)


  1 -> 41.00.30.0
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

  2 -> 41.00.40.0
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

  3 -> 42.11.20.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

  4 -> 42.12.20.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

  5 -> 42.13.20.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

  6 -> 42.21.21.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

  7 -> 42.21.22.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

  8 -> 42.21.23.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

  9 -> 42.21.24.0
  Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

  10 -> 42.22.21.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

  11 -> 42.22.22.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

  12 -> 42.22.23.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

  13 -> 42.91.20.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

  14 -> 42.99.21.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

  15 -> 42.99.22.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

  16 -> 42.99.29.0
  Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

  17 -> 43.11.10.0
  Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

  18 -> 43.12.11.0
  Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

  19 -> 43.12.12.0
  Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

  20 -> 43.13.10.0
  Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

  21 -> 43.21.10.1
  Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

  22 -> 43.21.10.2
  Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

  23 -> 43.22.11.0
  Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

  24 -> 43.22.12.0
  Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

  25 -> 43.22.20.0
  Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

  26 -> 43.29.11.0
  Roboty związane z zakładaniem izolacji

  27 -> 43.29.12.0
  Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

  28 -> 43.29.19.0
  Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

  29 -> 43.31.10.0
  Roboty tynkarskie

  30 -> 43.32.10.0
  Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

  31 -> 43.33.10.0
  Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

  32 -> 43.33.21.0
  Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

  33 -> 43.33.29.0
  Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej
  niesklasyfikowane

  34 -> 43.34.10.0
  Roboty malarskie

  35 -> 43.34.20.0
  Roboty szklarskie

  36 -> 43.39.11.0
  Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

  37 -> 43.39.19.0
  Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

  38 -> 43.91.11.0
  Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

  39 -> 43.91.19.0
  Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

  40 -> 43.99.10.0
  Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

  41 -> 43.99.20.0
  Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

  42 -> 43.99.30.0
  Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

  43 -> 43.99.40.0
  Roboty betoniarskie

  44 -> 43.99.50.0
  Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

  45 -> 43.99.60.0
  Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

  46 -> 43.99.70.0
  Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

  47 -> 43.99.90.0
  Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

  Podstawa prawna :
  Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) • Zatrudnienie Ukraińca

  Zatrudnienie Ukraińca  Obywatel Ukrainy podejmujący pracę w Polsce powinien posiadać zezwolenie na pracę wydane przez właściwego wojewodę.

  Od 01.07.2018 r. zmiana rozporządzenia upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prac w zawodach określonych w załączniku do rozporządzenia. Wykaz zawodów obejmuje 289 zawodów (283 zawody ujęte w 32 grupach elementarnych i 6 pojedynczych zawodów).

  Uproszczenie procedury polega na tym, że w przypadku zawodów ujętych w wykazie wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 1 instytucjach rynku pracy (informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy).
  Zgodnie z art. 114 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach zwolnienie to stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

  Zatrudnienie pracownika z Ukrainy może nastąpić w tzw. trybie uproszczonym, na podstawie zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Jest to niezbędne, aby pracodawca mógł zatrudnić w Polsce obywatela Ukrainy, z pominięciem drogi urzędowej związanej z uzyskaniem zezwolenia na pracę.

  Możliwość wykonywania pracy w tzw. trybie uproszczonym mogą cudzoziemcy:
  ⇒ Będący obywatelem Ukrainy;
  ⇒ Wykonujący pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (niezależnie od liczby pracodawców powierzających mu wykonywanie pracy w tym okresie);
  ⇒ Którym, przed podjęciem pracy, powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę pracodawcy powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi;
  ⇒ Oświadczenie musi zawierać określenie nazwy zawodu, miejsca wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, oraz informacja o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców;
  ⇒ Praca jest wykonywana na podstawie pisemnej umowy (dotyczy umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych);
  ⇒ Praca jest wykonywana na warunkach wskazanych w oświadczeniu;

  Wzór oświadczenia pracodawcy dostępny jest w każdym powiatowym urzędzie pracy oraz na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  Od 01.01.2018 zmianie uległy opłaty związane z zatrudnianiem cudzoziemców:
  50 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
  100 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące;
  200 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej;
  30 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową;
  30 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.
  W przypadku, gdy składany jest wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę, należy zapłacić ½ wysokości danej opłaty (dot. Powyższych przypadków od 1-3). Natomiast w sytuacji, gdy składamy wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową dokonujemy wpłaty w wysokości 30,00 złotych.

  Przy opisanej procedurze nie jest wymagany tzw. test rynku pracy.

  Jednocześnie cudzoziemiec musi mieć ważny tytuł pobytu - wizę uprawniającą go do wykonywania pracy w Polsce.

  Każdy obywatel Ukrainy podróżujący do krajów Unii Europejskiej nie musi posiadać wizy o ile jego pobyt będzie trwał do 90 dni w ostatnich 180 dniach (ostatnie pół roku). Celem pobytu może być zarówno wycieczka, odwiedzenie rodziny, załatwienia spraw firmowych czy praca.
  Do okresu 90 dni, o którym mowa powyżej wliczane są również pobyty krótkoterminowe – również te odbyte na podstawie posiadanej wizy przed dniem 11 czerwca 2017 roku w ostatnim półroczu.

  Okoliczność zniesienia obowiązku wizowego nie zwalnia obywateli Ukrainy ze spełnienia pozostałych warunków wjazdu na terytorium krajów Unii Europejskiej. W/w warunki szczegółowo określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

  Zarejestrowanie przez potencjalnego pracodawcę w PUP oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi jest dla obywatela Ukrainy podstawą do ubiegania się o wizę we właściwym konsulacie. Chyba, że cudzoziemiec posiada aktualny dokument uprawniający go do przebywania na terytorium Polski, w formie niewykluczającej podjęcia pracy (wiza lub zezwolenie na pobyt czasowy).

  W przypadku, gdy cudzoziemiec wykonujący pracę na podstawie oświadczenia podejmie decyzję o zmianie pracodawcy, to musi on uzyskać nowe oświadczenie od pracodawcy, który aktualnie będzie powierzał mu pracę, które powinno być zarejestrowane przez ten podmiot w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na jego siedzibę lub miejsce pobytu stałego
  (Wizy, czy zezwolenia na pobyt czasowy nie trzeba uzyskiwać na nowo, jeżeli są ważne).

  Należy pamiętać, że dopuszczalny okres pracy cudzoziemca posiadającego oświadczenie – 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – obejmuje wykonywanie pracy we wszystkich podmiotach, na rzecz których miała ona miejsce w tym okresie.

  Wypełniając oświadczenie należy określić przewidywaną (dokładną lub przybliżoną) datę rozpoczęcia i zakończenia pracy przez cudzoziemca.

  Jeżeli pracownik ma podjąć pracę terminowo, należy zarejestrować oświadczenie z odpowiednim wyprzedzeniem. Ma to szczególne znaczenie, gdy cudzoziemiec przebywa poza Polską. Trzeba pamiętać m.in. o czasie związanym z dostarczeniem mu oryginału oświadczenia oraz trwaniem procedury wizowej.

  KOLEJNOŚĆ ZATRUDNIENIA:

  1. Złożenie przez pracodawcę oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy

  2. Odebranie ww oświadczenia po jego zarejestrowaniu i przekazanie cudzoziemcowi
  (oryginał + adnotacja z PUP o rejestracji oświadczenia).

  Od 01.01.2018 r. po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia zarejestrowania, po przyjeździe cudzoziemca do kraju składana jest reszta dokumentów i wydawane jest zezwolenie na pracę.

  Na pracodawców nałożono dodatkowe obowiązki informacyjne
  – poinformowanie urzędu o przyjeździe cudzoziemca do kraju, jego adresie zamieszkania oraz podjęciu przez niego pracy (w terminie 7 dni) oraz
  - poinformowanie, czy cudzoziemiec, który przyjechał do Polski w ramach uproszczonej procedury, rzeczywiście podjął pracę.

  3. Sporządzenie i podpisanie umowy o pracę i przetłumaczenie jej.
  Minimalne wymogi w tym zakresie to: określenie stron umowy, rodzaju umowy, data jej zawarcia, warunki pracy i płacy w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy.
  Przez cały okres trwania zatrudnienia należy przechowywać dokumenty pobytowe cudzoziemca.

  Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy: obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej pracownika długości okres wypowiedzenia umowy o pracę, układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

  4. Skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie przed podjęciem przez niego pracy, które muszą być przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy i są wykonywane na koszt pracodawcy.

  5. Pracownik rozpoczynający pracę u pracodawcy powinien odbyć wstępne szkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy – bez spełnienia powyższych obowiązków pracownik nie powinien zostać dopuszczony do pracy.

  Pracodawca jest dodatkowo zobowiązany do przekazywania pracownikom informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia, które występują w danym zakładzie pracy, na danym stanowisku pracy, o zasadach postępowania w przypadku powstania awarii lub sytuacji zagrażającej zdrowiu, podjętych działaniach ochronnych i zapobiegawczych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, pracownikach którzy zostali wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

  6. Inne obowiązki pracodawcy:
  Zgłoszenie pracownika do ZUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń tj. od dnia nawiązania stosunku pracy przez strony umowy – formularz ZUS ZUA
  (zamiast numeru PESEL należy wpisać numer paszportu oraz zameldować w miejscu pobytu według standardowej procedury.)
  Prowadzenie ewidencji czasu pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników;
  Prowadzenie akt osobowych pracownika – jest to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy ze względu na jego znaczenie dowodowe w przypadku ewentualnego spor sądowego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem;
  Ustalenie regulaminu pracy (obowiązkowy dla pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników);

  W przypadku, gdy 180-dniowy okres pracy dobiega końca i ukraiński pracownik nadal chce pracować w Polsce to należy ubiegać się:
  • o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
  • lub o zezwolenie na pracę.
  Oba wnioski należy kierować do właściwego miejscowo wydziału spraw cudzoziemców urzędu wojewódzkiego.

  źródło: e-prawopracy.pl • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44