SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • STIR

  STIR


  Ustawa o STIR obowiązuje od 13 stycznia 2018 r. Dotyczy uszczelniania systemu podatkowego przez m.in. ograniczenie luki w VAT poprzez wprowadzenie systemu eliminującego z obrotu gospodarczego podstawione firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców.

  Od 30 kwietnia 2018 r. ww ustawa daje możliwość blokowania rachunków bankowych!

  Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej codziennie otrzymuje za pośrednictwem STIR informacje o rachunkach (jedynie rozliczeniowych) podmiotów kwalifikowanych (czyli osoby prowadzące działalność zarobkową, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), prowadzonych przez banki i SKOK oraz transakcjach na tych rachunkach w celu dokonania analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego.

  Dane, które są przekazywane to:
  1. Informacje o otwieranych i prowadzonych rachunkach podmiotów kwalifikowanych
  2. dzienne zestawienia transakcji dotyczące rachunków podmiotu kwalifikowanego.
  Banki i SKOK-i nie przekazują izbie rozliczeniowej kompleksowej informacji o rachunkach i zestawień transakcji dotyczących rachunków innych niż rachunki podmiotów kwalifikowanych, czyli nie ma zastosowania do rachunków służących prywatnym rozliczeniom os. fizycznych.

  Banki i SKOK-i nie przekazują danych ich posiadaczy, ani zestawień transakcji. Szef KAS nie otrzymuje informacji o transakcjach dokonywanych pomiędzy podmiotem kwalifikowanym a posiadaczem tego rachunku, tylko dane zagregowane o łącznej kwocie transakcji dokonanych z posiadaczami rachunków z tej grupy.

  W odniesieniu do rachunków innych niż rachunki podmiotów kwalifikowanych banki i SKOK-i przekazują izbie rozliczeniowej wyłącznie ich numery, kody walut oraz daty otwarcia i zamknięcia, bez wskazywania posiadacza. Ograniczenie zakresu danych otrzymywanych przez Szefa KAS podyktowane jest ochroną prywatności osób fizycznych i oznacza, że nie będzie on automatycznie uzyskiwał informacji dotyczących np. prywatnych transakcji danego konsumenta opłaconych z prywatnego rachunku.

  Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że system analizy ryzyka (prowadzony jednocześnie przez izbę rozrachunkową i Szefa KAS) jest oparty na oprogramowaniu i algorytmach, a integracja człowieka jest dopiero na etapie podejmowania rozstrzygnięcia przez Szefa KAS. W wyniku analizy ryzyka,
  podmiotom gospodarczym działającym fikcyjnie i uczestniczącym w karuzelach VAT, można w trybie pilnym zablokować rachunek do 72 godzin w celu dokładnego sprawdzenia, czy wykorzystują działalność banków i SKOK-ów do celów związanych z wyłudzeniami lub czynności zmierzających wyłudzaniu. W uzasadnionych przypadkach, blokadę można przedłużyć do 3 m-cy!
  Za zgodą Szefa KAS możliwa jest wypłata środków z zablokowanego rachunku na bieżące wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia o charakterze alimentacyjnym.

  Aby zapewnić ochronę uczciwym podatnikom przed zawieraniem transakcji z podatnikami wykreślonymi z rejestru, Ministerstwo Finansów udostępniło:
  - wykaz podatników niezarejestrowanych lub wykreślonych z rejestru VAT od 01.01.2017 r. (podmioty Krajowej Ewidencji Podatników od 01.01.2015 r.)
  - wykaz podatników przywróconych do rejestru VAT. od 01.01.2017 r.

  Źródło: Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe
 • ZUS od przychodu 2019

  ZUS od przychodu 2019
  Będą mniejsze składki ZUS dla przedsiębiorców o niskim przychodzie!
  Zmiany będą od 2019 roku.

  10 sierpnia 2018 r. została podpisana ustawa zmieniająca ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, ze zm.; dalej: ustawa o s.u.s.) oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, ze zm.; dalej: ustawa o KAS).

  Zmiana ustawy o s.u.s. ma na celu dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców (prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne do ich możliwości finansowych. Przyjęte rozwiązania mogą wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości, pobudzić aktywność zawodową, ograniczyć tzw. szarą strefę oraz poprawić „przeżywalność” przedsiębiorstw, a przede wszystkim ich rentowność. Projektodawca ustawy oszacował, że jej obowiązywanie przyniesie realną korzyść ekonomiczną około 175 tys. przedsiębiorców.

  Ustawa uzależnia najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych od uzyskiwanego przez nich rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, który w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30–krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w razie rozpoczęcia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego limit przychodów ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu). Jednocześnie tak wyznaczona najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

  W 2019 roku niskiego ZUS uwarunkowany przychodem będą mogli opłacać przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli 63 tysiące przychodu w 2018 roku.

  Przedstawiona propozycja ma charakter fakultatywny, a osoby, do których jest skierowana, mogą zadeklarować, jako miesięczną podstawę wymiaru składek, kwotę wyższą od najniższej podstawy wymiaru.

  Poza kręgiem adresatów powyższych unormowań, znoszących bariery funkcjonowania niewielkich podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, znalazły się osoby, które lub do których:

  1) w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.);

  2) spełniają warunki określone w art. 18a ustawy o s.u.s., tzn. korzystają z preferencyjnej podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;

  3) w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych;

  4) w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2–5 ustawy o s.u.s.;

  5) wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;

  6) ustalały najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zgodnie z nową regulacją, przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Zmiana ustawy o KAS ma na celu umożliwienie przekazywania przez KAS – na żądanie ZUS – informacji o przychodach podatnika w celu weryfikacji poprawności ustalania najniższej podstawy wymiaru przez ubezpieczonego.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 3 (ogłoszenie komunikatu Prezesa ZUS o współczynniku na 2019 r.), który wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

  Źródło: prezydent.pl
 • Piętnaście tysięcy złotych

  Piętnaście tysięcy złotych


  Piętnaście tysięcy złotych - do tej wysokości transakcje mogą być płacone gotówką (dotyczy rozliczeń między firmami).
  Powyżej tej magicznej cyfry płatności powinny być dokonywane za pomocą przelewu bankowego!
  W przeciwnym razie nie będą mogły być uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu.

  Stosowanie ww. przepisów, w związku z brakiem definicji jednorazowej wartości transakcji, powodują występowanie problemów, m.in. w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony.

  Początkowo stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów było takie, że jednorazowa wartość transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych.

  Później interpretacje indywidualne uznawały, że do momentu, w którym nie przekroczy się 15 tys PLN to płatności mogą być w gotówce, natomiast od przekroczenia płatności powinny być bezgotówkowe.

  Jednakże interpretacje indywidualne szefa KAS potwierdzają zmianę stanowiska Ministerstwa Finansów i wskazują:
  " (...) nie można zgodzić się ze stanowiskiem (...), że w przypadku umowy najmu zawartej na czas nieokreślony wartość transakcji ustalana jest w odniesieniu do poszczególnych okresów rozliczeniowych.

  Jednorazową transakcją w tym przypadku jest bowiem umowa najmu, a nie poszczególne płatności czynszu. W przypadku umowy najmu zawartej na czas nieokreślony, uznać należy, że kwalifikacja płatności zależy od wysokości wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego i okresu wypowiedzenia takiej umowy. Jeżeli dla umowy na czas nieokreślony suma wynagrodzeń pewnych (które będzie trzeba zapłacić zanim upłynie okres wypowiedzenia) przekroczy limit, to od pierwszej płatności winny być one rozliczane bezgotówkowo.

  Natomiast w przypadku, gdy z dniem dokonania pierwszej płatności strony nie wiedzą, jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie łączna jej wartość, wiedzą natomiast, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania limit obrotu gotówkowego nie zostanie przekroczony - płatności do momentu przekroczenia limitu ustawowego mogą być dokonywane w gotówce (...)."
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44